GRATIS VERZENDING VANAF €50,- BINNEN NL

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.andelia.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Andelia. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieertverspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Andelia is het niet toegestaan tekstfotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruikenHet intellectueel eigendom berust bij Andelia.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staangeldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzenFouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefoutenvormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Andelia te mogen claimen of te veronderstellen.

Andelia streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijndan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheidWij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigente verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medelingAndelia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigendan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.andelia.nl op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op 1 januari 2020